Våtmarksanläggning

Örebro-14
Anlagd våtmark i Örebo

 

Våtmarker har många positiva egenskaper:

  • De gör flödet av vatten genom landskapet långsammare och fungerar som buffert mot översvämningar
  • De bidrar till minskade växtnäringsläckage
  • De bidrar till ökad biologisk mångfald, exempelvis som biotop för rastande och häckande fåglar
  • De bidrar till en naturlig landskapsbild
  • De bidrar till vattennära rekreationsmiljöer för människor

Under början av 1900-talet gjordes omfattande diknings- och sjösänkningsföretag i Sverige i syfte att öka arealen odlingsbar mark. Odlingsarealen ökades naturligtvis men samtidigt försvann stora våtmarksområden. I dag ges därför anläggningsbidrag för att skapa, återställa och restaurera våtmarker i odlingslandskapet.

MULE konsult har goda kunskaper om våtmarksanläggning och framförallt den mycket viktiga juridiska biten med dikningsföretag, vattendomar, miljöprövningar och markägarkontrakt. En våtmark ska finnas kvar många år framöver och då är den juridiska grunden minst lika viktig som att grävarbetet utförs korrekt.